Information

Mobbepolitik på Bylderup Bov – Friskole

Friskolen – Bylderup Bovs mobbepolitik:

Mobbepolitik Mål:

På Friskolen – Bylderup Bov finder vi os ikke i mobning, men hvis det alligevel forekommer, indeholder antimobbeplanen en handleplan for, hvordan der gribes ind.

Definition på mobning:

 1. En person er mobbet eller plaget, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra èn eller flere personer.
  Ved negative handlinger forstås:

  1. Direkte fysisk vold, skub, slag, spark etc.
  2. Handlinger ledsaget af ord, trusler og hån, samt det at sige ubehagelige og lede ting.
  3. Handlinger der irriterer eller sårer, f.eks. brug af grimasser, udfrysning og udelukkelse.

  Vores mobbepolitik for at forbygge mobning:

  Mobbepolitik på klasseniveau:

  1. Vi arbejder i indskolingen med konfliktforbyggende materialer.
  2. I starten af skoleåret udarbejder alle klasser spilleregler for trivsel. I den forbindelse gennemgås definitionen på mobning.
  3. Der er sat tid af, til at klasselærerne afholder elevsamtaler (intern evaluering).
  4. Der afholdes klassemøder.
  5. Vi arrangerer fælles oplevelser for skolen, f.eks. ture eller fester.
  6. Læreren taler med klassen om, hvordan man modtager en ny elev i klassen.
  7. Den enkelte lærer informerer sine kollegaer i teamet om problemer blandt børnene på teamets faste møder.

  Mobbepolitik

  Læs mere

trafikpolitik på skolen findes her

Trafikpolitik – Sikker hverdag

Trafikpolitik på skolen

Trafikpolitik på Bylderup-Bov Friskole grunder i vores ambition som er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen.

Både i og uden for skoletiden. Også på længere sigt, når eleverne bliver unge og voksne trafikanter.

Skolens holdning er, at det er vigtigt, at børnene lærer at færdes i trafikken, når de cykler eller går i skole. Det giver mere Læs mere

Transport af skolens elever

Transport af skolens elever

Åbenrå kommune giver buskort til skoleelever bosiddende i kommunen. For elever der ikke bor i kommunen, giver skolen et tilskud til transport så prisen bliver:

 

Et barn:                               1600 kr. pr. år

To børn:                               2200 kr. pr. år.

Tre eller flere børn:              2600 kr. pr. år

 

Beløbet betales forud – skolen har ikke mulighed for at udlevere buskort, før beløbet er indbetalt.

 

Skolen har Taxiordning til Øster Højst-området og Ellum, prisen for at benytte taxien er den samme som ovennævnte.

Skolepenge

Skolepenge

Friskoleloven i Danmark giver mulighed for tilskud til friskoler – i øjeblikket modtager en friskole et beløb pr. elev som svarer til ca. 75 % af det offentliges udgift til én elev i folkeskolen. På den baggrund er det nødvendigt at opkræve skolepenge for eleverne i friskolerne.

For skoleåret 2019/2020 er forældrebetalingen på Friskolen – Bylderup Bov for

 • 1 barn 1315 kr./måned
 • 2 børn 1975 kr./måned
 • 3 børn eller flere 2210 kr./måned.

Beløbet betales månedligt i 11 måneder.

Friplads

Der er mulighed for at søge om nedsættelse af skolepenge og SFO-betaling.

Hvert år i januar tildeles skolen efter ansøgning Læs mere

Skole-hjem-samarbejde

Skole-hjem-samarbejde

Vi lægger vægt på et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem hjem og skole til gavn for den enkelte elev. Det kommer konkret til udtryk på forskellig måde:

 • Der er hjemmebesøg i 0. klasse
 • I begyndelsen af skoleåret er der forældremøder i alle klasser, hvor klasselæreren

Læs mere

Værdigrundlag

Værdigrundlag

 I forhold til det enkelte menneske gælder at

 • jeg er værdifuld, enestående og elskværdig.
 • jeg har krav på forståelse, kærlighed og tilgivelse.
 • jeg er efter udvikling og alder ansvarlig for mine handlinger.
 • jeg er god til meget.

I forhold til medmennesket er det vigtigt at

 • der er respekt for race, tro og køn.
 • der er respekt for mennesker med andre forudsætninger.
 • leve i et samfund med demokrati, rettigheder og pligter.

Læs mere

Vedtægter

Vedtægter

for den selvejende institution

Friskolen – Bylderup Bov

Burkalskolevej 48B – 6372 Bylderup Bov

CVR-nummer 86882515

HJEMSTED

§ 1

Stk. 1.     Friskolen – Bylderup Bov er en selvejende og uafhængig institution med hjemsted i Aabenraa kommune, region Syd Danmark.

 

Stk. 2.     Skolen er oprettet den 1. august 1979 af en kreds af forældre og andre interesserede.

 

 

GRUNDLAG

§ 2

               Skolen bygger sin virksomhed på den tro og overbevisning, at

 

Stk. 1.     hele Bibelen er Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og eneste absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende kristen tro, lære og livsførelse.

 

Stk. 2.     den evangelisk-lutherske bekendelse er udtryk for en ret forståelse af, hvad Gud har åbenbaret til frelse for os i Bibelen.

 

Stk. 3      al sand forståelse af Bibelen beror på det klare skel mellem Guds lov og evangelium, som alene åbenbares ved Helligånden igennem Bibelen.

 

Stk. 4.     Guds ord, i erkendelse af at undervisning og forkyndelse ikke kan skilles ad, skal have lov at virke ved sin egen kraft, således at eleverne utvungent får mulighed for personligt at tilegne sig dette i tro.

 

 

FORMÅL

§ 3

Stk. 1.     Institutionens formål er at drive friskole fra børnehaveklasse til 10. klasse efter de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler m.v.

 

Stk. 2.     I samarbejde med forældrene skal skolen ved hjælp af velkvalificeret og faglig dygtig undervisning give børnene almennyttige kundskaber. Dette skal ske under former, der medvirker til den enkelte elevs alsidige udvikling, herunder opdragelse til demokrati og folkestyre.

 

Stk. 3.     Skolen skal virke under trygge forhold, idet der lægges vægt på god orden og opførsel samt respekt for opstillede normer og krav. Skolen skal fremme elevernes evne til at vurdere og tage stilling til de spørgsmål, de møder i livet, opdrage dem til demokrati og folkestyre, og opøve deres ansvarsbevidsthed over for den enkelte og helheden.

 

Stk. 4.     Gennem kristendomsundervisningen skal skolen give eleverne et fyldigt kendskab til den bibelske åbenbaring. Bibelens lære og troværdighed må på ingen måde drages i tvivl. Undervisningen skal være i overensstemmelse med de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter.

 

Stk. 5.     På grundlag af Bibelens syn på det enkelte menneske som Guds skabning, skal skolen med hele sit virke være med til at opdrage og præge eleverne i retning af sand kristen livsførelse.

Læs mere

Sociale Klausuler

Sociale Klausuler

Handleplan for Friskolen – Bylderup Bov
Bekendtgørelse nr. 1474 af 4. december 2006
Skolen vil fortsat søge at bidrage til et rummeligt arbejdsmarked, hvor personer, der af den ene eller anden grund ikke kan klare et job på normale vilkår, kan få mulighed for at komme på arbejdsmarkedet via fleksjob, skånejob med løntilskud, revalidering, ordning som delvist uarbejdsdygtige eller job på særlige vilkår.

Skolens opgave er først og fremmest at tilbyde og gennemføre den bedst mulige undervisning under ansvar over for myndigheder og over for skolens forældre, der udgør grundlaget for skolens virke. I det omfang skolen skønner, at personen, der ønsker ansættelse på særlige vilkår til en pædagogisk/undervisningsmæssig opgave

 • holdningsmæssigt kan stå inde for skolens kristne grundlag og egenart,
 • pædagogisk og/eller fagligt er kvalificeret

Læs mere

Kontakt

Muligheder for kontakt

Friskolen – Bylderup Bov
Burkal Skolevej 48B
6372 Bylderup Bov
Tlf. 74 76 28 28

Bedst efter kl. 14.00

Kontakt til skolen kan foretages via vores adresse oplysninger, eller via kontakt feltet her på siden.

// <!-- var name = "post"; var domain = "bylderup-friskole.dk"; document.write(''); document.write(name + '@' + domain + ''); // -->

Stillinger

Stillings Opslag

Hvis vi har ledige stillinger, vil de være slået op her.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at skrive en uopfordret ansøgning, som kan sendes til skolens kontor, brug gerne kontaktformularen Her