Webmaster

Stillinger

Stillings Opslag

Hvis vi har ledige stillinger, vil de være slået op her.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at skrive en uopfordret ansøgning, som kan sendes til skolens kontor, brug gerne kontaktformularen Her

Kontakt

Muligheder for kontakt

Friskolen – Bylderup Bov
Burkal Skolevej 48B
6372 Bylderup Bov
Tlf. 74 76 28 28

Bedst efter kl. 14.00

Kontakt til skolen kan foretages via vores adresse oplysninger, eller via kontakt feltet her på siden.

// <!-- var name = "post"; var domain = "bylderup-friskole.dk"; document.write(''); document.write(name + '@' + domain + ''); // -->

EDB

EDB

Alle elever har personligt brugernavn og adgangskode (UNI Login – samme som på Skolekom). Eelverne har også mulighed for gratis at downloade office-pakken.

På Friskolen Bylderup Bov nedenstående “Takt og Tone med EDB” for elevernes anvendelse af skolens computere.

Brugernes rettigheder:
Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computerne og netværket må således bruges i for-bindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet for skolen relevant arbejde.

Skolen har adgang til Undervisningsministeriets Sektornet og dermed til Internettet på fordelagtige betingelser, fordi det er beregnet til undervisning. Derfor skal spil og planløs surfing på nettet vige for under-visningrelateret arbejde.

Skolen abonnerer på SkoDa, en samling databaser på Internettet som eleverne har adgang til med deres brugernavn og kodeord til Skolekom.

Brugernes pligter:
Det er strengt forbudt at ændre i maskinernes opsætning herunder tilslutte eller frakoble ydre enheder.

Alle skal overholde god EDB-etik på Internettet. Man må f. eks. ikke sende anonyme e-mails, chatte anonymt eller på andre måder genere andre brugere af nettet. Send ikke e-mails til en lang række modtagere, det belaster nettet for meget og kan føre til at adgangen til Internettet lukkes.

Almindelige danske og internationale love og regler om ophavsret m.m. skal overholdes af brugeren. Brugeren har selv ansvaret for de handlinger som han eller hun foretager (udtalelser, kopiering osv.). Skolen er på ingen måde ansvarlig for de handlinger brugeren foretager.

Enhver brug af computere og nettet som efter skolens vurdering enten er ulovlig eller skadelig for skolens omdømme eller virksomhed, er forbudt (herunder hører blandt andet at hente sider med pornografisk, voldeligt og racistisk indhold) og kan medføre at eleven nægtes adgang til computerne.

 

 

Skolekom

Skolekom er et konference- og e-mail-system for elever og lærere i undervisningssektoren.

Alle på Friskolen Bylderup Bov Kristne Friskole får en mail-adresse og postkasse på Skolekom. Her kan man sende og modtage e-mails.

Man kan logge på Skolekom på to måder, enten v.hj.a. programmet FirstClass Klient, som vi bruger på skolen, og som eleverne lærer at anvende. Eleverne har mulighed for at downloade programmet, så man har det hjemme.

Men det er ikke nødvendigt at have programmet FirstClass installeret, man kan nemlig også bruge den såkaldte Webadgang til Skolekom. .

Fordelen ved Webadgangen er, at den kan man bruge på alle pc’er, bare de har adgang til Internettet.

Gå direkte til Skolekom. Klik her.

Undervisningsmiljø

 Trivselsmåling 2018/19 – opfølgning og indsatsområder

I november/december 2018 har vi gennemført en trivselsmåling på Friskolen – Bylderup Bov

Undersøgelsen er gennemført på 0.-8. årgang og foregår via et elektronisk spørgeskema, hvor eleverne anonymt svarer på spørgsmål om de trives på Friskolen.

Generelt betragtet er der stor tilfredshed med skolen. Eleverne trives og er glade for både for skolen, kammeraterne og lærerene. De føler sig godt tilpas i de fysiske rammer og udtrykker generelt tilfredshed med disse.

På den sociale trivsel bliver der udtrykt stor tilfredshed og hovedparten af eleverne er trygge både ved kammeraterne og føler at skolen er ”deres skole”.

Vurderingerne omkring den fagligt trivsel er generelt også positive. Dog svarer 20% -30% neutralt på de stillede spørgsmål, men 60% – 70% svarer positivt eller meget positivt.

Der er tilfredshed med de fysiske og æstetiske rammer. Eleverne er ret tilfredse med indendørs arealerne og inventaret. Det samme gælder for udearealerne. Dog er der et ønske om at toiletterne er mere rene.

Om Indeklima udtrykkes også tilfredshed. Generelt er besvarelserne positive selvom en stor del forholder sig neutrale til spørgsmålene.

Elevernes motivation og oplevelse af lærerens hjælp og støtte. Her er besvarelserne ikke helt så overvejende positive som ved de andre hovedområder. Dog rammer rigtig mange af besvarelserne i middelområdet med overvægt mod positiv.

På ro og orden – området er besvarelserne positive.

Resultatet af undersøgelsen fremlægges ved et møde i pædagogisk råd, som gennemgår og vurderer på resultaterne. Herefter arbejdes der videre med opfølgningen i klasseteams

Indsatsområder:

På Friskolen – Bylderup Bov har vi haft og har fortsat fokus på mobning. Klassernes lærere gør en stor indsats for at se og hjælpe de elever som mistrives. Resultatet af dette ses i besvarelserne som omhandler social trivsel, idet der er meget få der føler sig mobbet.

Vi vil naturligvis fortsat have fokus på mobning. Dette vil vi blandt andet gøre ved at bevidstgøre den enkelte elev om deres rolle og ansvar for at en kammerat trives og har det godt.

Vi fortsætter også med at have fokus på sproget mellem eleverne idet måden man tale til og om hinanden på, er med til at øge den sociale trivsel.

Fysisk aktivitet er vigtig for at eleverne kan være undervisningsparate og koncentrerede. Derfor er eleverne fast udenfor i de to lange pauser. Hver klasse har to dage om ugen hvor der er 20 minutters morgenmotion. Desuden bliver bevægelse i undervisningen brugt, hvor det falder naturligt ind.

(Udarbejdet marts 2019 – næste undersøgelse 2022)

Eleverne siger, at lærerne griber ind, hvis der er mobning og andet drilleri, dette er med til at gøre dem trygge ved at komme og være på skolen.

Ovenstående konklusioner på undervisningsmiljøvurderingen gør, at vi på skolen glæder os over de forhold, vi har, samtidig med at vi sammen, medarbejdere, elever, og forældre vil arbejde for at FBB bliver et endnu bedre sted at være, både fysisk, psykisk og æstetisk.

Bylderup-Bov maj 2014

Næste revidering – senest 2017

Aktiviteter

Aktiviteter

Forfriskning
Hver dag ca. kl. 14 serveres der “kaffe”, som kan være saft, flütes, frugt eller andet godt. Dette er der betalt for via månedsbetalingen.

Buskørsel
I SFO er det en væsentlig opgave at sørge for, at hver enkelt kommer med den rigtige bus hjem og bliver fulgt til bussen.

Aktiviteter
Der er meget fri leg – udenfor, i gymnastiksal eller sløjd. Ofte er der mulighed for at være med i en aktivitet, hvor man fremstiller noget til at tage med hjem.

Vi har også højtlæsning, bagning, computer, biblioteksbesøg mm.

Lektielæsning
Børn kan lave nogle lektier, mens de er i SFO i længere tid hver dag. Nogle gange kan det komme som et ønske fra forældre, eleverne selv eller en lærer. Så kan de få hjælp til at tage sig tid og måske i mindre omfang få hjælp til lektierne.

Meddelselser
Når der er ændringer i forhold til normalt afhentningstidspunkt, bedes I give besked.

Leg børnene imellem  efter SFO-tid, aftales hjemmefra, eller med egen mobiltelefon!

Takster

Takster

2019/2020

Betaling sker i 11 måneder. Der udsendes særskilt opgørelse og betaling kan ske sammen med skolepengebetaling. For brug af morgen-SFO, betales særskilt efter aftale.

 • 1 barn 840 kr./måned
 • 2  børn eller flere 1260 kr./måned

For 0.-3. klasse er SFO indtil 14.00 på skoledage inkluderet i skolepengene.

test

SFO Åbningstider

SFO Åbningstider

SFO er åben på skoledage – normal åbnings tid er:

mandag til torsdag: kl. 16:00
Fredag: Kl. 15:30

Hvis der er tvingende behov, kan der aftales med skolelederen at man lader barnet hente lidt senere.

Morgenåbning efter aftale og merbetaling

Åbningsdage 2015/2016:

Alle hverdage fra 3. august til og med 30. juni bortset fra 21/12-3/1; 19/3-28/3 og 6/5

Klasseskemaer på Bylderup-Bov Friskole

Klasseskemaer for de enkelte klasser

Klasseskemaer for de enkelte klasser

Klasseskemaer kan downloades her: 

Har du smidt dit skema væk kan du printe et nyt her fra siden ved at trykke på linket her over. Når skemaet åbnes i et nyt vindue, kan du udskrive det ved at klikke på printeren i øverste højre hjørne.

Skemaerne vil opdateres her på hjemmesiden når der fortages justeringer.

For at læse en PDF fil skal der bruges en reader der kan vise filen. Hent den hos Adobe

Tør du ikke at bruge linket til download kan du også finde den på denne URL: https://get.adobe.com/dk/reader/

Karakterer

Karakterer

Karakterer på Friskolen – Bylderup Bov gives bla. ud fra afvikling prøver som i folkeskolen.

De skriftlige prøver er nøjagtig de samme som i folkeskolen. Elevernes skriftlige besvarelser bedømmes af skolens lærere samt Læs mere

Evaluering

Evaluering

Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering for evalueringens skyld, men derimod et middel til at forbedre undervisningen på skolen i henhold til opstillede mål:

=&0=&
Alle elever går til Folkeskolens prøver efter 9.kl.
Karaktererne lægges ud på skolens hjemmeside. I såvel lærerråd som bestyrelse drøftes skolens placering i forhold til karaktergennemsnit samt mulige forklaringer herpå.

=&1=&
Der gives standpunktskarakterer to gange årligt i 7. – 9. kl.

Fra 0.-6. Klasse får forældrene en oversigt over skolens vurdering af faglige og sociale kompetencer/evner og forbedringsmuligheder to gange årligt.
Ved klasseteammøder og ved skole-hjem-samtaler drøftes udviklingen i standpunktskaraktererne de faglige og sociale kompetencer og udviklings områder og der aftales indsatsområder i forhold til skolens læseplaner.

=&2=&
Der er skole-hjem-samtaler i hver klasse, hvor klasselærer og matematiklærer deltager, og hvor den enkelte elevs faglige og sociale udvikling siden sidste samtale evalueres og nye målsætninger formuleres.
I det omfang, det er nødvendigt, aftales ekstra samtaler, hvor der følges op på de eventuelle aftaler, der blev indgået ved skole-hjem samtalen.

=&3=&
Der afholdes forældremøde i hver klasse mindst én gang årligt, hvor klassens sociale og faglige udvikling drøftes både bagudrettet og fremadrettet.
Aftalerne på forældremøderne følges op af forældreorientering via forældrebreve.

=&4=&
Der foretages test i dansk læsning el. retstavning. (fra Pæd. Psyk. Forlag el. lign
Regelmæssige prøver i matematik – min. hver andet år fra (fra Pæd. Psyk. Forlag el. lign.). Herudover foretager de enkelte lærere løbende tests, der sikrer, at elever når de delmål/mål, der er opstillet.
Testresultater drøftes i henholdsvis klasseteamene og med ledelsen. Testresultaterne er et arbejdsredskab og udgangspunkt for undervisningsdifferentiering.

=&5=&
Besøg af skolens eksterne tilsynsførende èn til to gange årligt. Den tilsynsførende fører – sammen med forældrene – tilsyn i overensstemmelse med bekendtgørelsen, herunder at skolens læseplaner samt undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre med kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.
Den eksterne tilsynsførende udarbejder på baggrund af sine tilsyn, herunder drøftelser vedrørende skolens samlede virksomhed med skolens lærere og ledelse, en tilsynsrapport, som er tilgængelig på skolens hjemmeside. – Skolens forældre har valgt kommunalt tilsyn.

=&6=&
Skolen er altid åben for forældrebesøg, hvor forældrene, som en del af deres tilsynsforpligtigelse, kan komme på skolen og overvære undervisningen. Skolen vil godt forinden adviseres besøg.

Der inviteres til officiel forældredag 1-2 gange årligt.

Evaluering/opfølgning:

 

Forældre kan altid henvende sig til, klassens lærere, til skolens ledelse eller bestyrelsesmedlemmerne såfremt forældrene oplever forhold, der ikke er hensigtsmæssige.

=&8=&
Mundtlige evalueringer af samtlige offentlige arrangementer på skolen samt skolens virksomhed i øvrigt foretages i lærerråd, og bestyrelse.

=&9=&

Sociale Klausuler

Sociale Klausuler

Handleplan for Friskolen – Bylderup Bov
Bekendtgørelse nr. 1474 af 4. december 2006
Skolen vil fortsat søge at bidrage til et rummeligt arbejdsmarked, hvor personer, der af den ene eller anden grund ikke kan klare et job på normale vilkår, kan få mulighed for at komme på arbejdsmarkedet via fleksjob, skånejob med løntilskud, revalidering, ordning som delvist uarbejdsdygtige eller job på særlige vilkår.

Skolens opgave er først og fremmest at tilbyde og gennemføre den bedst mulige undervisning under ansvar over for myndigheder og over for skolens forældre, der udgør grundlaget for skolens virke. I det omfang skolen skønner, at personen, der ønsker ansættelse på særlige vilkår til en pædagogisk/undervisningsmæssig opgave

 • holdningsmæssigt kan stå inde for skolens kristne grundlag og egenart,
 • pædagogisk og/eller fagligt er kvalificeret

Læs mere

Vedtægter

Vedtægter

for den selvejende institution

Friskolen – Bylderup Bov

Burkalskolevej 48B – 6372 Bylderup Bov

CVR-nummer 86882515

HJEMSTED

§ 1

Stk. 1.     Friskolen – Bylderup Bov er en selvejende og uafhængig institution med hjemsted i Aabenraa kommune, region Syd Danmark.

 

Stk. 2.     Skolen er oprettet den 1. august 1979 af en kreds af forældre og andre interesserede.

 

 

GRUNDLAG

§ 2

               Skolen bygger sin virksomhed på den tro og overbevisning, at

 

Stk. 1.     hele Bibelen er Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og eneste absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende kristen tro, lære og livsførelse.

 

Stk. 2.     den evangelisk-lutherske bekendelse er udtryk for en ret forståelse af, hvad Gud har åbenbaret til frelse for os i Bibelen.

 

Stk. 3      al sand forståelse af Bibelen beror på det klare skel mellem Guds lov og evangelium, som alene åbenbares ved Helligånden igennem Bibelen.

 

Stk. 4.     Guds ord, i erkendelse af at undervisning og forkyndelse ikke kan skilles ad, skal have lov at virke ved sin egen kraft, således at eleverne utvungent får mulighed for personligt at tilegne sig dette i tro.

 

 

FORMÅL

§ 3

Stk. 1.     Institutionens formål er at drive friskole fra børnehaveklasse til 10. klasse efter de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler m.v.

 

Stk. 2.     I samarbejde med forældrene skal skolen ved hjælp af velkvalificeret og faglig dygtig undervisning give børnene almennyttige kundskaber. Dette skal ske under former, der medvirker til den enkelte elevs alsidige udvikling, herunder opdragelse til demokrati og folkestyre.

 

Stk. 3.     Skolen skal virke under trygge forhold, idet der lægges vægt på god orden og opførsel samt respekt for opstillede normer og krav. Skolen skal fremme elevernes evne til at vurdere og tage stilling til de spørgsmål, de møder i livet, opdrage dem til demokrati og folkestyre, og opøve deres ansvarsbevidsthed over for den enkelte og helheden.

 

Stk. 4.     Gennem kristendomsundervisningen skal skolen give eleverne et fyldigt kendskab til den bibelske åbenbaring. Bibelens lære og troværdighed må på ingen måde drages i tvivl. Undervisningen skal være i overensstemmelse med de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter.

 

Stk. 5.     På grundlag af Bibelens syn på det enkelte menneske som Guds skabning, skal skolen med hele sit virke være med til at opdrage og præge eleverne i retning af sand kristen livsførelse.

Læs mere

Værdigrundlag

Værdigrundlag

 I forhold til det enkelte menneske gælder at

 • jeg er værdifuld, enestående og elskværdig.
 • jeg har krav på forståelse, kærlighed og tilgivelse.
 • jeg er efter udvikling og alder ansvarlig for mine handlinger.
 • jeg er god til meget.

I forhold til medmennesket er det vigtigt at

 • der er respekt for race, tro og køn.
 • der er respekt for mennesker med andre forudsætninger.
 • leve i et samfund med demokrati, rettigheder og pligter.

Læs mere

Skolepenge

Skolepenge

Friskoleloven i Danmark giver mulighed for tilskud til friskoler – i øjeblikket modtager en friskole et beløb pr. elev som svarer til ca. 75 % af det offentliges udgift til én elev i folkeskolen. På den baggrund er det nødvendigt at opkræve skolepenge for eleverne i friskolerne.

For skoleåret 2019/2020 er forældrebetalingen på Friskolen – Bylderup Bov for

 • 1 barn 1315 kr./måned
 • 2 børn 1975 kr./måned
 • 3 børn eller flere 2210 kr./måned.

Beløbet betales månedligt i 11 måneder.

Friplads

Der er mulighed for at søge om nedsættelse af skolepenge og SFO-betaling.

Hvert år i januar tildeles skolen efter ansøgning Læs mere